Významným hlediskem při výběru vhodné dlažby architektem nebo zákazníkem jsou také chemické vlastnosti, které určují odolnost obkladových prvků proti vzniku skvrn, působení chemikálií používaných v domácnostech, v bazénech a působení silných kyselin a zásad.
Nové metody stanovení chemické odolnosti jsou popsány v ČSN EN ISO 10545–13 a stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn popisuje norma ČSN EN ISO 10545–14.

Odolnost proti tvorbě skvrn

Odolnost proti tvorbě skvrn na glazuře je podle ČSN EN ISO 10545–14 ověřována působením skvrnotvorných látek – olivového oleje, roztoku jódu, roztoku oxidu chromitého nebo železitého a je vyjádřena třídami odolnosti:

 • 1 skvrny nelze odstranit
 • 2 skvrny lze odstranit dlouhodobým působením čisticího prostředku
 • 3 skvrny lze odstranit silným čisticím prostředkem
 • 4 skvrny lze odstranit slabým čisticím prostředkem
 • 5 skvrny lze odstranit tekoucí vodou

Evropské normy vyžadují odolnosti min. tř. 3
U výrobků LASSELSBERGER je garantována tř. 5 a tř. 4

Třída 5 odpovídá nejsnazšímu odstranění skvrn, třída 1 znamená, že skvrnu nelze odstranit žádným uvedeným normovým postupem.

Výrobky LASSELSBERGER, s.r.o., velmi dobře odolávají skvrnotvorným látkám podle normy ČSN EN ISO 10545–14 a lze je snadno omýt teplou vodou (třída 5).

Odolnost proti působení chemikálií v domácnosti a proti působení silných kyselin a zásad

Podle ČSN EN ISO 10545–13 je ověřována odolnost glazovaných keramických výrobků proti definovaným roztokům používaných v domácnosti – chloridu amonného, chlornanu sodného a odolnost proti nízkým koncentracím kyseliny citrónové a chlorovodíkové a hydroxidu draselného po dobu 4 dnů. Neglazované keramické obkladové prvky jsou podrobeny působení chemikálií 12 dní. Podle odolnosti proti chemikáliím používaným v domácnosti jsou zařazeny obkladové prvky do těchto tříd odolnosti:

 • GA žádné viditelné změny
 • GB zřetelné změny vzhledu
 • GC částečná nebo úplná ztráta původního povrchu

Evropské normy vyžadují odolnosti proti chemikáliím používaným v domácnosti: min.tř. GB U výrobků LASSELSBERGER, s.r.o., je pro chemikálie v domácnosti garantovaná odolnost: GA a GB.

Chemická odolnost obkladových prvků proti kyselinám a zásadám nízkých a vysokých koncentrací není v ČSN EN 14411 předepsána. Keramické obklady nejsou všeobecně odolné proti kyselině fluorovodíkové. Zkouška odolnosti proti kyselině mléčné, chlorovodíkové a hydroxidu draselnému vysokých koncentrací se provádí a vyhodnocuje rovněž podle metodiky ČSN EN ISO 10545-13.

 • GLA, GHA, ULA, UHA žádné viditelné změny
 • GLB, GHB, ULB, UHB zřetelné změny vzhledu
 • GLC, GHC, ULC, UHC částečná nebo úplná ztráta původního povrchu *

Vybrané druhy výrobků LASSELSBERGER, s.r.o., např. dlaždice TAURUS, KENTAUR a POOL, mají velmi dobrou odolnost proti těmto chemikáliím (viz přiložená tabulka) a ve spojení s chemicky odolnými tmely a spárovacími hmotami jsou tyto výrobky vhodné k obkladům stěn a podlah chemických výrob, údržby akumulátorů, mlékáren, sodovkáren, pivovarů atd.

Pro tyto účely je klasické pokládání do cementu a spárování cementem zcela nevhodné a je nutné použít chemicky odolné hmoty, např. epoxidovou penetraci, epoxidovou hydroizolační hmotu, epoxidovou lepicí hmotu a epoxidové spárovací hmoty.

Pórovinové obkládačky s nasákavostí nad 10 % nejsou pro chemicky odolné obklady v průmyslu vhodné. Odolávají běžně používaným chemikáliím v domácnostech a působení čisticích prostředků se slabými účinky (bez brusných účinků o hodnotě pH od 6,5 do 7,5). Pro obklady stěn ve specifických případech (laboratoře atd.) lze použít bílé lesklé obkládačky s velmi dobrou chemickou odolností nebo obkladové prvky COLOR TWO. Dekorační obkladové prvky zdobené zlatem, platinou, perleťovými a metalickými barvami nejsou vhodné do chemicky namáhaných prostor a postup jejich ošetřování je uveden v kap. 6. Údržba obkladů.

* G…glazed, U…unglazed, L…low-concentrated, H…high-concentrated

Doporučené výrobky ze sortimentu LASSELSBERGER, s.r.o.,
s vysokou chemickou odolností

Program
Série
Odolnost proti tvorbě
skvrn podle
ČSN EN ISO 10545-14
Odolnost proti kyselinám
a zásadám podle
ČSN EN ISO 10545-13
RAKO OBJECT 2012
TAURUS všechny série se standardním povrchem Odolné min. tř.3 Odolné ULA
TAURUS Industrial Odolné min. tř.3 Odolné ULA, UHA
COLOR TWO Odolné min. tř.3 Odolné GLA
POOL Odolné min. tř.3 Odolné GLA
RAKO HOME 2012    
KENTAUR vybrané série označené ikonou Odolné min. tř.3 Odolné GLA

Jiné požadavky na zvýšenou odolnost proti chemickým činidlům je nutné projednat při objednávce zboží jako speciální požadavek.

Výrobky s vysokou chemickou odolností jsou označeny v katalozích výrobků LASSELSBERGER, s.r.o., tímto symbolem.