Obchodní podmínky e-shopu.

Provozovatel:
Holada a spol., s. r. o.
Spy 67
Nové Město nad Metují 
549 01

IČO: 15032183
DIČ: CZ15032183

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl C/1435.

 

I. Obecná ustanovení

 

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky výslovně potvrzuje, že souhlasí s veškerými Obchodními podmínkami e-shopu a potvrzuje, že se s nimi pečlivě seznámil a že jim v plném rozsahu rozumí. Zároveň souhlasí s uchováváním osobních údajů, které v souvislosti s využíváním tohoto e-shopu poskytne.


2. Zákazník je povinen uvádět přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou. Pokud zákazník nalezne v objednávce chybu, bude neprodleně kontaktovat prodávajícího a tuto skutečnost mu oznámí.

 
3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně ceny, platí vždy cena uvedená v objednávce.


4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp. Pokud při takovémto ověření budou zjištěny nesrovnalosti, má právo Prodejce bez dalšího objednávku stornovat.

 

II. Dodací podmínky

 

1. Místem dodání zboží je adresa uvedená zákazníkem v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty, PPL nebo je možno po domluvě osobně vyzvednout na fakturační adrese.


2. Veškeré zboží je expedováno do deseti pracovních dnů po obdržení objednávky, obvykle však do 48 hodin. V případě jakékoliv změny bude zákazník neprodleně informován.

3. Ke každé dodávce zboží bude přiložen doklad, který slouží současně jako dodací 
a záruční list.

 

III. Výměna zboží

 

1. V případě špatného výběru zboží bude zákazníkovi nepoužité a nepoškozené zboží bezplatně vyměněno. Zboží musí být zasláno zpět včetně kopie daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, bude obratem prodejcem zaslán nově vybraný produkt.

 

2. Náklady na výměnu na poštovné a balné spojené s výměnou zboží hradí zákazník.

 

IV. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

 

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

 

V. Možnosti úhrady

 

Platba bankovním převodem:

Pokud si zvolíte tento způsob platby můžete Vaši platbu za zboží poukázat na náš účet 3 způsoby. 
1. bankovním převodem z Vašeho účtu (internetbanking, GSM banking) 
2. složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce naší banky přímo na náš účet 
3. odesláním finanční částky poštovní poukázkou typu A z kterékoliv pošty v ČR

Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 274128853/0300.


Variabilní symbol je shodný s ID Vaší objednávky, které obdržíte v potvrzovacím emailu. Zaplacené zboží bude odesláno bezodkladně po obdržení platby na účet prodejce.

 

Dodávka zboží na dobírku:

V případě dobírky zboží zákazník hradí doručovací službě při převzetí objednávky.

 

Osobní převzetí:

Osobní převzetí je možné po předchozí telefonické domluvě.

 

VI. Reklamační řád

 

Případné reklamace prodejce vyřídí v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby). 
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak. 

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

 

1.Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit

s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném

poškození neprodleně informovat prodejce).
2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu

s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným

v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými

v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

 

 

 

 

Postup při reklamaci:

 

1. Zákazník informuje prodejce o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
2. Zákazník zašlete produkt na adresu prodejce.
3. Zákazník musí při uplatnění reklamace uvést důvod reklamace a přiloží kopii daňového dokladu.

Prodejce vyřídí reklamaci co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů.

 

VII. Ochrana osobních údajů

 

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

 

Osobní údaje:

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma, potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

 

Údaje o Vaší činnosti.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

 

Shrnutí:

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

 

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.